ilhan@baldi.com.tr +90 532 275 97 23 Merkez ?stanbul/Turkiye

Ho?geldiniz...

??z?m i?in yan?n?zday?z..

Daha Fazlas?..

Neden Baldi Kimya' y? se?melisiniz ?

B?t?nle?ik ??z?m s?reci sunan ?irketimiz kataliz?r vizyonu maksimum fayda misyonu ile ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

G??l? ve Dinamik yap?

Her zaman g??l? ve dinamik yap?m?zla siz de?erli m??terilerimizin yan?nda olmaya devam edece?iz.

M??teri Memnuniyeti

Siz de?erli m??terilerimizin memnuniyetine ?nem g?steriyor ve ilke ediniyoruz.

??z?m ?retiyoruz

B?t?nle?ik ??z?m s?reci sunan ?irketimiz kataliz?r vizyonu maksimum fayda misyonu ile ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

Biz ne yap?yoruz ?

Baldi kimya 2013 y?l?nda Protein ve Protein benzer ?retimlerin re?ete , proses tan?m? ve uygulamas? ve hammadde tedari?i dahil olmak ?zere b?t?nle?ik ??z?m s?reci ?retme amac? ile kurulan ?irketimiz , talep t?r?ne g?re ama? ve vizyonunu g?ncellemektedir.

Sizin i?in ?retiyoruz..

Baldi kimya ana faaliyet konusu T?rkiye?de ?retilemeyen hammadde, ara madde , spesifik molek?l gibi ?r?nlerin ar-ge ?al??mas? ?retilmesi , tedarik edilmesi yada fason olarak ?rettirilmesi gibi konularda ihtiyac? olana , ??z?m ?retmektir.

Sorunsuz temin ve sevkiyat..

Bu ?al??malar neticesinde ?r?n gruplar? i?ersinde yer alan hammaddeler , s?rd?r?lebilir ve etkin maliyet temelinde ?retmekte veya d?? kaynaktan tedarik etmekteyiz.

G?ncel stoklar?m?zla yan?n?zday?z..

Bilgi payla?t?k?a ?o?al?r felsefesi ile ?r?n uygulama / ?retim konusunda uzmanl?k alanlar?m?zda limitsiz destek veriyor, devaml? g?ncel stok tutma konusunda elimizden geleni yap?yoruz.

85

?al??an

3

Depo

2

Ar - Ge Ekibi

25000

Kapal? Depolama Alan?

?r?n Gruplar?m?z...

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Bitkisel K?vam Artt?r?c?lar-Su tutucular

Sodyum Aljinat

Agar Agar

Karragenan

Petkin Agar Kompleksleri

Modifikasyon Molek?lleri

So?uk Sterilizasyon ajan?

di metil di karbonat

Eterifiye sel?loz gruplar?

Hidroksi propil metil sel?loz

Hidroksi propil sel?loz

Metil sel?loz

Etil sel?loz

Mikro kristalize sel?loz

Kolloidal sel?loz

Kollajen Protein ve Gruplar?

Toz jelatin

Yaprak jelati

Kollajen hidrolizat

Kollajen hidrolizat preparat?

Biyokataliz reaktanlar?, Modifikasyon ajanlar?

Enzimler ve Preparatlar?

Yap??ma, Topaklanma ?nleyici, Kayd?rma ajanlar?

Hidrolizlenmi? s?t proteinleri

Sodyum kazeinat

Hidrolize s?t proteini ( ??rpma ajan? )

Teklif ?ste...

Firmam?zdan online olarak teklif isteyebilirsiniz. L?tfen a?a??daki bilgileri tam ve eksiksiz doldurunuz. Sat?? Temsilcimiz sizinle en k?sa s?rede ileti?ime ge?ecektir.

Y?kleniyor..
Teklif isteminiz taraf?m?za ula?m??t?r.. Te?ekk?r edderiz !

Teknik Hizmetlerimiz...

A?a??da siz de?erli m??terilerimize sundu?umuz teknik hizmetlerin baz?lar?n? bulabilirsiniz. Detayl? bilgi i?in ?zerlerine t?klay?n?z.

  • Tasar?m ve ?retim

    Pilot ?retim i?in reakt?r tasar?m , ve uygulama reakt?r? ( bas?n?s?z ve vakumsuz )

  • Pilot ?retim i?in y?ksek bas?n? homojenizat?r? ( ort 760 bar yada 76 Mpa ?al??ma yetene?i)

  • Kristalizasyon tank?

  • Spray drier? niro FU 11 atomizer , kurutma odas? ve b?y?k siklon

  • Bag in box dolum? so?uk sterlizasyon pilot ?nite makinelermiz ile bedeli kar??l??? kulland?rma ve proses geli?tirme

?leti?im...

Bizimle ileti?ime ge?mek i?in a?a??daki formu doldurup g?ndermeniz yeterlidir. Taraf?m?za ula?an t?m mesajlar?n?z ?zenle de?erlendirilmektedir.

Adres:

Tatl?su Mah. ?etin caddesi Arif Ay Sok. Giray Apt. No:38/7 34774 ?mraniye ?stanbul/T?rkiye

Telefon:

+90 532 275 97 23

Y?kleniyor..
Mesaj?n?z taraf?m?za ula?m??t?r. Te?ekk?r ederiz.!